|
Име:
E-mail:
Тел:
 

Адрес:
София 1700
кв.Витоша-ВЕЦ Симеоново 999

Тел.:  +(359 2) 962 19 61  
Факс: +(359 2) 962 87 58

E-mail:office@in-properties-bg.com

За продажби: 
тел.:  0888441190


За нас

Профил на компанията
 • "Ин-Пропъртис" АДСИЦ - публична компания.
 • Основен капитал - в размер на 1 603 000 /един милион шестотин и три хиляда/ лева или около 800 000 /осемстотин хиляди/ евро.
 • Регистрация - 30.10.2003 година, като акционерно дружество със специална инвестиционна цел за секюритизация на недвижими имоти.
 • Дейност - осъществява се в съответствие с изискванията на Закона за Дружествата със специална инвестиционна цел и Закона за публично предлагане на ценни книжа.
 • Акции – безналични, поименни с право на глас в Общото събрание на акционерите, с номинална стойност 10 /десет/ лева за една акция, с право на дивидент и на ликвидационна квота.
 • Регистрации - в “Централният Депозитар” АД, “Българска фондова борса - София” АД. Основните акционери - “Ви Веста Холдинг “ЕАД, ЗОК "Надежда" АД и “Перла” АД.
 • Лиценз - Решение 796-ДСИЦ от 17.11.2004 г.на Комисията по Финансов Надзор.
 • Финансови инструменти : акции, облигации и др.
 • Банка депозитар : "Булбанк" АД, гр.София.
 • Регистриран одитор: Катя Райкова Златарева - диплома № 0610/2004г.
 • Обслужващо дружество: „Пан-Инвест“ АД със седалище и адрес на управление гр.Нова Загора, кв.”Индустриален”.
 • Основна дейност: набиране на средства чрез издаване на ценни книжа, покупка на недвижими имоти и вещни права върху недвижими имоти, извършване на строежи и подобрения, с цел предоставянето им за управление, отдаване под наем, лизинг, аренда и/или продажбата им.
 • Управленска структура : ЕДНОСТЕПЕННА
  • Общо събрание на акционерите
  • Съвет на директорите:
  • Пламен Георгиев Цеков
  • „ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ НАДЕЖДА“ АД, ЕИК 131282730, със седалище и адрес на управление: гр. София, кв. „Витоша ВЕЦ-Симеоново“ № 999, представлявано от Пламен Георгиев Цеков, ЕГН 6403143382
  • Захари Петров Наумов
 • Предмет на дейност: Придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества, придобиване, управление и продажба на облигации, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за използване на патенти на дружества, в които холдинговото дружество участва и други дейности. Дружеството се е специализирало в контролиране пряко или чрез свързани лица дейността на различни компании, развиващи дейност в областта на финансовите услуги, металургията и машиностроенето, промишленото и гражданското строителство, дърводобива и дървопреработването, текстил и шивашка промишленост, изграждането и поддържането на технически системи за защита и сигурност, минералните води, доброволно здравно осигуряване и други.
Copyright by © 2009 Vi Vesta Holding MPP. All rights reserved.