|

 

 

 

 

 

 

 

 

Име:
E-mail:
Тел:
 

Адрес:
София 1700
кв.Витоша-ВЕЦ Симеоново 999

Тел.:  +(359 2) 962 19 61  
Факс: +(359 2) 962 87 58

E-mail:office@in-properties-bg.com

За продажби: 
тел.:  0888441190


 КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ

„Инвестмънт Пропъртис /Ин-Пропъртис/” АДСИЦ (старо наименование „Колос-1"АДСИЦ) е публична компания, регистрирана на 30.10.2003 година, като акционерно дружество със специална инвестиционна цел за секюритизация на недвижими имоти. Тя осъществява своята дейност  в съответствие с изискванията на Закона за Дружествата със Специална Инвестиционна цел и Закона за публично предлагане на ценни книжа. Вписана е в Регистъра на Търговските дружества под № 79603, том 946, стр.191 по ф.д. 11419 по описа на СГС за 2003 г.
Акциите, емитирани от дружеството са безналични поименни с право на глас в Общото събрание на акционерите, с номинална стойност  10 /десет/ лева за една акция, с  право на дивидент и на ликвидационна квота. Акциите на дружеството са регистрирани в Централният Депозитар и са листвани на пода на “Българска фондова борса - София” АД. Съгласно българското законодателство капиталовата печалба от сделки с акции и облигации е необлагаема.

       Инвестмънт Пропъртис /Ин-Пропъртис/” АДСИЦ е дружество със специална инвестиционна цел, което инвестира средствата, набрани от издаване на ценни книжа в недвижими имоти. Дейността на Инвестмънт Пропъртис /Ин-Пропъртис/” АДСИЦ позволява на инвеститорите да вложат своите спестявания в дългови финансови продукти – акции, облигации, обезпечени с недвижими имоти, които генерират добър доход. Инвеститорите закупили ценни книжа секюритизирани от „Инвестмънт Пропъртис /Ин-Пропъртис/” АДСИЦ получават доходи под формата на дивидент и лихви.

Основна дейност:
Предметът на дейност на „Инвестмънт Пропъртис /Ин-Пропъртис/” АДСИЦ е: набиране на средства чрез издаване на ценни книжа, покупка на недвижими имоти и вещни права върху недвижими имоти, извършване на строежи и подобрения, с цел предоставянето им за управление, отдаване под наем, лизинг, аренда и/или продажбата им.
Дружеството е лицензирано съгласно нормативната уредба от Комисията  по Финансов Надзор с Решение 796-ДСИЦ от 17.11.2004 г.

Copyright by © 2012 Vi Vesta Holding MPP. All rights reserved.